En پنج شنبه 11 خرداد 1402
پورتال شرکت نفت فلات قاره ایران

واحدهای ستادی

سرپرست مهندسی سیستم‌ها و بهره‌وری
سرفصل فعالیت‌ها:

 اهم فعالیت‌های واحد مهندسی سیستم‌ها و بهره‌وری به شرح زیر است:

تحقق اهداف و ماموریت‌های شرکت نفت فلات قاره ایران از طریق طراحی سازمان‌ها و نظام‌ها، سیستم‌ها و روش‌های مناسب و روزآمد.

تهیه و تدوین سازمان، تعیین سطح روابط و مناسبات بین سازمان‌ها در سطوح افقی و عمودی و تدوین و یا بازنگری در نظام اختیارات متناسب با دیدگاه‌ها و روند نیاز و تغییرات محیطی با رویکرد کارآمدی و چابک‌سازی و نیز اصل واگذاری اختیارات با هدف کوتاه کردن مسیر تصمیم‌گیری‌ها.

تعیین اصول و مبانی کلی برای دسته‌بندی وظایف در قالب وظایف حاکمیتی و تصدی‌گری ـ وظایف بخش ماندگار و واگذار‌شونده ـ وظایف اجرایی و نظارتی ـ وظایف سیاست‌گذاری و کنترل و ارزش‌آفرینی.

مشارکت در تدوین و تنظیم رئوس شرح وظایف و مسئولیت‌ها و یا تعدیل و متناسب کردن آن مبتنی بر تغییرات ساختار سازمانی به جهت تسهیل در مناسبات و پاسخگویی در سلسله مراتب اداری.

همکاری و مشارکت در تنظیم و تدوین حداقل شرایط احراز مشاغل سازمانی مصوب به منظور فراهم نمودن بستر جذب، گزینش، انتخاب و توسعه منابع انسانی.

ارزیابی اولیه و تعیین سطح و رتبه سمت‌ها و ارائه آن به کمیسیون هماهنگی طبقه‌بندی و ارزیابی مشاغل صنعت نفت.

طرح و بیان پروژه‌های بهبود با استفاده از مدل‌های استاندارد و الگوهای ارزیابی برای نیل به کیفیت جامع و ارتقاء بهره‌وری سازمانی.

 

تماس با شرکت نفت فلات قاره ایران 02123942000